Початкової освіти

Освітня програма для  І ступеня (1-4 класи).

Освітня програма Маневицького ліцею № 1 імені Героя України Андрія Снітка (початкова освіта) розроблена на основі загальних положень типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 21.02.2018 № 87.

Початкова освіта з 01 вересня 2021 року передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Освітньою програмою для 1 класу за Новою українською школою визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік; для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах школи.

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

В 2021 – 2022 н.р поділ на групи у початковій школі при вивченні окремих предметів не проводиться.

Конкретизація організації освітнього процесу у Маневицькому ліцеї № 1 імені Героя України Андрія Снітка смт Маневичі  визначена річним навчальним планом роботи  на 2021/2022 навчальний рік.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

для 1-4 класів:

Мовно-літературна

Математична

Я досліджую світ

Технологічна

Інформатична

Соціальна і здоров’язбережувальна,

Громадянська і історична

Мистецька

Фізкультурна

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

З урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів організовано навчання за індивідуальною формою відповідно до  Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зі змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624, листа Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 №1/9-436 «Щодо організації  навчання  осіб з ООП  у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році». Розроблено положення про індивідуальну форму навчання і схвалено педагогічною радою ліцею 09.09.2021 року.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Освітня програма має корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4 класах підлягають вербальному, формувальному  та підсумковому оцінюванню.

Освітня програма Маневицького ліцею №1 імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради Волинської області передбачає досягнення учнями 1-4 класів результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Здобувачі освіти 1-2.3-4 класів працюють за  Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти, розробленими під керівництвом О.Я.Савченка, затвердженими наказами МОН від 08.10.2019 №1270, та від 08.10.2019№1273

 Навчальний план

 Маневицького ліцею №1  імені Героя України Андрія Снітка

Маневицької селищної ради Волинської області

1-4 класи (І ступінь)

 2021-2022 н.р.

Навчальні  предмети 
1Українська  мова777777777777
2Іноземна  мова222333333333
3Математика444444555555
4Я досліджую світ333333333333
5Музичне мистецтво111111111111
6Образотворче мистецтво111111111111
7Трудове  навчання111111111111
8 Інформатика111111111
9Фізична культура333333333333
 всього222222242424252525252525
 Додаткові  години  на  предмети   інваріантної складової,  індивідуальні  заняття1111111  1  1  111
 Індивідуальні заняття з української мови
 Індивідуальні заняття з математики111111111111
 Гранично допустиме тижневе навантаження на учня232323252525262626262626
 Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету232323252525262626262626